Skocz do zawartości

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X

Witamy w Nieoficjalnym polskim support'cie AMX Mod X, jak w większości społeczności internetowych musisz się zarejestrować aby móc odpowiadać lub zakładać nowe tematy, ale nie bój się to jest prosty proces w którym wymagamy minimalnych informacji.
 • Rozpoczynaj nowe tematy i odpowiedaj na inne
 • Zapisz się do tematów i for, aby otrzymywać automatyczne uaktualnienia
 • Dodawaj wydarzenia do kalendarza społecznościowego
 • Stwórz swój własny profil i zdobywaj nowych znajomych
 • Zdobywaj nowe doświadczenia

Dołączona grafika Dołączona grafika

Guest Message by DevFuse
 

Zdjęcie

[ROZWIĄZANE] [Problem] Rangi - wczytuje rangę po pierwszym fragu


Najlepsza odpowiedź Deus Vult, 31.01.2023 11:45

Czyli wychodzi na to że dane gracza get_user_stats są pobierane dopiero po odrodzeniu gracza, wiec to by tłumaczyło dlaczego tak się dzieje (podczas wykonywania forwardu client_authorized, putinserver statystyki gracza wynoszą 0). W tym przypadku odradzam korzystać z taska, bo jednemu serwer może się ładować 2 sekundy drugiemu 10..
Ustawianie rang po pierwszym respawnie od dołączenia powinno rozwiązać problem. 
 

#include <amxmodx>
#include <colorchat>
#include <hamsandwich>
#include <fakemeta>
#include <csx>
#include <fun>

#define PLUGIN "Rangi"
#define AUTHOR "Wicked - amxx.pl/user/60210-wicked/"

#pragma semicolon 1

#define DEBUG_MODE

#define MAX_PLAYERS 32
#define MAX_CHARS 33
#define MAX_RANK_NAME_LENGTH 60

#define TASK_HUD 1337

#define ForRange(%1,%2,%3) for(new %1 = %2; %1 <= %3; %1++)
#define ForArray(%1,%2) for(new %1 = 0; %1 < sizeof %2; %1++)
#define ForDynamicArray(%1,%2) for(new %1 = 0; %1 < ArraySize(%2); %1++)
#define ForFile(%1,%2,%3,%4,%5) for(new %1 = 0; read_file(%2, %1, %3, %4, %5); %1++)

new const configFilePath[] = "addons/amxmodx/configs/RanksConfig.ini";
new const configFileDataSeparator = '=';
new const configFileKillsSeparator = '-';
new const configFileForbiddenChars[] =
{
	'/',
	';',
	'\'
};

new const ranksListMenuCommands[][] =
{
	"/rangi",
	"/ranga",
	"/listarang"
};

new const rankHudCommands[][] =
{
	"/hud",
	"/hudrangi"
};

new const chatPrefix[] = "^x03[RANGI]^x01";

new const rankUpForwardName[] = "user_rank_up";

new const Float:hudInterval = 1.0;

new const nativesData[][][] =
{
	{ "ranks_get_user_rank", "native_get_user_rank", 0 },
	{ "ranks_get_rank_name", "native_get_rank_name", 0 },
	{ "ranks_get_rank_kills", "native_get_rank_frags", 0 }
};

enum dataEnumerator (+= 1)
{
	dataRank,
	dataRankName[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
	bool:dataHudEnabled,
	dataKills,
	dataKillsRequired
};


new Array:rankNames,
	Array:rankFrags[2],

	userData[MAX_PLAYERS + 1][dataEnumerator],

	forwardRankUp,

	hudObject;
	
new bool:playerConnected[33];


public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, "v2.2", AUTHOR);

	register_message(get_user_msgid("SayText"), "handleSayText");
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "OnPlayerSpawn", 1);
	register_event("DeathMsg", "deathMessage", "a");

	forwardRankUp = CreateMultiForward(rankUpForwardName, ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL);
	hudObject = CreateHudSyncObj();
}

public mainMenu(index)
{
	new name[MAX_CHARS],
		menuIndex;
	
	menuIndex = menu_create(fmt("Twoja ranga: %s (%i / %i)^nLista rang:", userData[index][dataRankName], userData[index][dataRank] + 1, ArraySize(rankNames)), "mainMenu_handler");

	ForDynamicArray(i, rankNames)
	{
		ArrayGetString(rankNames, i, name, charsmax(name));

		menu_additem(menuIndex, fmt("%s (Od: %i || Do: %i)", name, ArrayGetCell(rankFrags[1], i), ArrayGetCell(rankFrags[0], i)));
	}

	menu_display(index, menuIndex);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public mainMenu_handler(index, menu, item)
{
	menu_destroy(menu);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public toggleHud(index)
{
	toggle_hud(index, !userData[index][dataHudEnabled]);
}

public plugin_natives()
{
	ForArray(i, nativesData)
	{
		register_native(nativesData[i][0], nativesData[i][1], nativesData[i][2][0]);
	}
}

public plugin_precache()
{
	loadConfigFile();
}

public OnPlayerSpawn(index)
{
	if(playerConnected[index]) {
		get_user_rank(index, true);
		toggle_hud(index, true);
		playerConnected[index] = false;
	}
}

public client_putinserver(index)
{
	playerConnected[index] = true;
}

public handleSayText(msgId, msgDest, msgEnt)
{
	new index = get_msg_arg_int(1);

	if(!is_user_connected(index))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}

	new chatString[2][192];

	get_msg_arg_string(2, chatString[0], charsmax(chatString[]));

	if(!equal(chatString[0], "#Cstrike_Chat_All"))
	{
		formatex(chatString[1], charsmax(chatString[]), "^x03[^x04%s^x03] %s", userData[index][dataRankName], chatString[0]);
	}
	else
	{
		get_msg_arg_string(4, chatString[0], charsmax(chatString[]));
		set_msg_arg_string(4, "");

		formatex(chatString[1], charsmax(chatString[]), "^x03[^x04%s^x03] %n^x01 : %s", userData[index][dataRankName], index, chatString[0]);
	}

	set_msg_arg_string(2, chatString[1]);

	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public deathMessage()
{
	new killer = read_data(1),
		victim = read_data(2);

	// Return if the kill-event doesnt matter.
	if(killer == victim || !is_user_connected(victim) || !is_user_connected(killer))
	{
		return;
	}

	get_user_rank(killer);
}

public displayHud(taskIndex)
{
	new index = taskIndex - TASK_HUD;

	if(!is_user_connected(index))
	{
		return;
	}

	new message[2 << 7];

	// Format hud message.
	formatex(message, charsmax(message), "Twoja ranga: %s (%i / %i)", userData[index][dataRankName], userData[index][dataRank] + 1, ArraySize(rankNames));

	if(userData[index][dataKillsRequired])
	{
		format(message, charsmax(message), "%s^nZabic: %i / %i", message, userData[index][dataKills], userData[index][dataKillsRequired]);
	}

	if(userData[index][dataRank] < ArraySize(rankNames) - 1)
	{
		new nextrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH];

		ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank] + 1, nextrankNames, charsmax(nextrankNames));

		format(message, charsmax(message), "%s^nNastepna ranga: %s", message, nextrankNames);
	}

	// Display the message.
	set_hudmessage(150, 150, 150, -1.0, 0.05, 0, 1.0, hudInterval + 0.1);
	ShowSyncHudMsg(index, hudObject, message);
}

toggle_hud(index, bool:status)
{
	userData[index][dataHudEnabled] = status;

	if(userData[index][dataHudEnabled])
	{
		set_task(hudInterval, "displayHud", index + TASK_HUD, .flags = "b");
	}
	else
	{
		// Remove task if it exists.
		if(task_exists(index + TASK_HUD))
		{
			remove_task(index + TASK_HUD);
		}
	}
}

loadConfigFile()
{
	// Initiate dynamic arrays.
	rankNames = ArrayCreate(MAX_RANK_NAME_LENGTH, 1);

	ForRange(i, 0, 1)
	{
		rankFrags[i] = ArrayCreate(1, 1);
	}

	new currentLine[MAX_RANK_NAME_LENGTH * 3],

		lineLength,

		readrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
		readRankKills[2][MAX_CHARS],

		key[MAX_CHARS],
		value[MAX_CHARS * 2],

		bool:continueLine;

	ForFile(i, configFilePath, currentLine, charsmax(currentLine), lineLength)
	{
		// Continue if it's an empty line.
		if(!currentLine[0])
		{
			continue;
		}

		// Continue if found forbidden char (ex. comment) 
		ForArray(j, configFileForbiddenChars)
		{
			if(currentLine[0] == configFileForbiddenChars[j])
			{
				continueLine = true;
				
				break;
			}
		}

		if(continueLine)
		{
			continueLine = false;

			continue;
		}

		// Read line data.
		parse(currentLine, readrankNames, charsmax(readrankNames));

		// Divide line data into key and value.
		strtok(currentLine, key, charsmax(key), value, charsmax(value), configFileDataSeparator);
		
		// Get rid of white-characters.
		trim(value);
		
		// Divide remaining line data into kills range.
		strtok(value, readRankKills[0], charsmax(readRankKills[]), readRankKills[1], charsmax(readRankKills[]), configFileKillsSeparator);
	
		// Add rank name.
		ArrayPushString(rankNames, readrankNames);

		// Add rank kills.
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			ArrayPushCell(rankFrags[j], str_to_num(readRankKills[j]));
		}

		#if defined DEBUG_MODE

		log_amx("Registered rank: (name = %s) (kills: %i-%i)", readrankNames, ArrayGetCell(rankFrags[0], ArraySize(rankFrags[0]) - 1), ArrayGetCell(rankFrags[1], ArraySize(rankFrags[1]) - 1));
	
		#endif
	}

	// Pause plugin if no ranks were loaded.
	if(!ArraySize(rankNames))
	{
		set_fail_state("Nie znaleziono zadnych rang.");

		return;
	}

	#if defined DEBUG_MODE

	log_amx("Zaladowano: %i rang(i) w zakresie (%i - %i).", ArraySize(rankNames), ArrayGetCell(rankFrags[0], 0), ArrayGetCell(rankFrags[1], ArraySize(rankNames) - 1));

	#endif

	registerCommands(ranksListMenuCommands, sizeof(ranksListMenuCommands), "mainMenu");
	registerCommands(rankHudCommands, sizeof(rankHudCommands), "toggleHud");
}

get_user_rank(index, bool:connect = false, bool:notify = true)
{
	new userStats[8],
		blank[8];

	get_user_stats(index, userStats, blank);

	// Update player's kills.
	userData[index][dataKills] = userStats[0];

	// Make sure player's rank is not bugged.
	// If so, make it right.
	if(userData[index][dataRank] >= ArraySize(rankNames))
	{
		userData[index][dataRank] = ArraySize(rankNames);

		return;
	}

	new oldRank = userData[index][dataRank];

	ForDynamicArray(i, rankNames)
	{
		// Break the loop if user kills is lower than required.
		// Ranks should be sorted in ascending order, so if the player
		// Has less kills than required, he's surely not gonna
		// Get a rank higher than the one currently proccessed.
		if(userStats[0] < ArrayGetCell(rankFrags[0], i))
		{
			break;
		}

		// Continue if he's got more kills than required.
		if(userStats[0] > ArrayGetCell(rankFrags[1], i) && i < ArraySize(rankNames) - 1)
		{
			continue;
		}

		// Set new rank
		userData[index][dataRank] = userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames) ? ArraySize(rankNames) - 1 : i;
		
		// Set kills required for the next rank.
		userData[index][dataKillsRequired] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank]);

		// Update user rank name.
		ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank], userData[index][dataRankName], MAX_RANK_NAME_LENGTH);

		// We dont want to show messages when getting the rank for the first time.
		if(connect)
		{
			break;
		}

		// Break the loop if player's rank was not updated.
		if(userData[index][dataRank] <= oldRank)
		{
			break;
		}

		// Format messages if enabled.
		if(notify)
		{
			new message[2 << 7];

			formatex(message, charsmax(message), "%s^x01 Awansowales na range ^"^x03%s^x01^".", chatPrefix, userData[index][dataRankName]);

			if(userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames))
			{
				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga:^x03 Brak^x01.", message);
			}
			else
			{
				new nextrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
					nextRankFrags[2];

				ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank] + 1, nextrankNames, charsmax(nextrankNames));

				nextRankFrags[0] = ArrayGetCell(rankFrags[0], userData[index][dataRank] + 1);
				nextRankFrags[1] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank] + 1);

				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga: ^"^x03%s^x01^" (^x03%i^x01 - ^x03%i^x01).", message, nextrankNames, nextRankFrags[0], nextRankFrags[1]);
			}

			ColorChat(index, RED, message);
		}

		// Inform other plugins about player ranking up.
		ExecuteForward(forwardRankUp, _, index, userData[index][dataRank]);

		// No need to do another iteration.
		break;
	}
}

public native_get_user_rank(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 1)
	{
		return -1;
	}

	new index = get_param(1);

	// Return error value if player is not connected.
	if(!is_user_connected(index))
	{
		return -1;
	}

	return userData[index][dataRank];
}

public native_get_rank_name(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 3)
	{
		return;
	}

	new index = get_param(1);

	// Return if invalid rank index was given.
	if(index < 0 || index >= ArraySize(rankNames))
	{
		return;
	}

	new length = get_param(3);

	// Return if invalid length was given.
	if(!length)
	{
		return;
	}

	set_string(2, userData[index][dataRankName], length);
}

public native_get_rank_frags(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 2)
	{
		return -1;
	}

	new index = get_param(1);

	// Invalid index?
	if(index < 0 || index >= ArraySize(rankNames))
	{
		return -1;
	}

	new which = get_param(2);

	// Invalid index?
	if(which < 0 || which > 2)
	{
		return -1;
	}

	return ArrayGetCell(rankFrags[which], index);
}

public ranks_get_ranks_count(plugin, params)
{
	return ArraySize(rankNames);
}

stock registerCommands(const array[][], arraySize, function[])
{
	#if !defined ForRange

		#define ForRange(%1,%2,%3) for(new %1 = %2; %1 <= %3; %1++)

	#endif

	#if AMXX_VERSION_NUM > 183
	
	ForRange(i, 0, arraySize - 1)
	{
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			register_clcmd(fmt("%s %s", !j ? "say" : "say_team", array[i]), function);
		}
	}

	#else

	new newCommand[33];

	ForRange(i, 0, arraySize - 1)
	{
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			formatex(newCommand, charsmax(newCommand), "%s %s", !j ? "say" : "say_team", array[i]);
			register_clcmd(newCommand, function);
		}
	}

	#endif
}
Przejdź do postu


 • Zamknięty Temat jest zamknięty
13 odpowiedzi w tym temacie

#1 Aramis

  Życzliwy

 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:28
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 26.01.2023 21:26

Witam, mam problem z tym pluginem:

https://amxx.pl/topic/161912-rangi-na-czacie/

Zamieszam od razu oryginalne .sma:

#include <amxmodx>
#include <colorchat>
#include <fakemeta>
#include <csx>
#include <fun>

#define PLUGIN "Rangi"
#define AUTHOR "Wicked - amxx.pl/user/60210-wicked/"

#pragma semicolon 1

#define DEBUG_MODE

#define MAX_PLAYERS 32
#define MAX_CHARS 33
#define MAX_RANK_NAME_LENGTH 60

#define TASK_HUD 1337

#define ForRange(%1,%2,%3) for(new %1 = %2; %1 <= %3; %1++)
#define ForArray(%1,%2) for(new %1 = 0; %1 < sizeof %2; %1++)
#define ForDynamicArray(%1,%2) for(new %1 = 0; %1 < ArraySize(%2); %1++)
#define ForFile(%1,%2,%3,%4,%5) for(new %1 = 0; read_file(%2, %1, %3, %4, %5); %1++)

new const configFilePath[] = "addons/amxmodx/configs/RanksConfig.ini";
new const configFileDataSeparator = '=';
new const configFileKillsSeparator = '-';
new const configFileForbiddenChars[] =
{
	'/',
	';',
	'\'
};

new const ranksListMenuCommands[][] =
{
	"/rangi",
	"/ranga",
	"/listarang"
};

new const rankHudCommands[][] =
{
	"/hud",
	"/hudrangi"
};

new const chatPrefix[] = "^x03[RANGI]^x01";

new const rankUpForwardName[] = "user_rank_up";

new const Float:hudInterval = 1.0;

new const nativesData[][][] =
{
	{ "ranks_get_user_rank", "native_get_user_rank", 0 },
	{ "ranks_get_rank_name", "native_get_rank_name", 0 },
	{ "ranks_get_rank_kills", "native_get_rank_frags", 0 }
};

enum dataEnumerator (+= 1)
{
	dataRank,
	dataRankName[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
	bool:dataHudEnabled,
	dataKills,
	dataKillsRequired
};


new Array:rankNames,
	Array:rankFrags[2],

	userData[MAX_PLAYERS + 1][dataEnumerator],

	forwardRankUp,

	hudObject;


public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, "v2.2", AUTHOR);

	register_message(get_user_msgid("SayText"), "handleSayText");

	register_event("DeathMsg", "deathMessage", "a");

	forwardRankUp = CreateMultiForward(rankUpForwardName, ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL);

	hudObject = CreateHudSyncObj();
}

public mainMenu(index)
{
	new name[MAX_CHARS],
		menuIndex;
	
	menuIndex = menu_create(fmt("Twoja ranga: %s (%i / %i)^nLista rang:", userData[index][dataRankName], userData[index][dataRank] + 1, ArraySize(rankNames)), "mainMenu_handler");

	ForDynamicArray(i, rankNames)
	{
		ArrayGetString(rankNames, i, name, charsmax(name));

		menu_additem(menuIndex, fmt("%s (Od: %i || Do: %i)", name, ArrayGetCell(rankFrags[1], i), ArrayGetCell(rankFrags[0], i)));
	}

	menu_display(index, menuIndex);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public mainMenu_handler(index, menu, item)
{
	menu_destroy(menu);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public toggleHud(index)
{
	toggle_hud(index, !userData[index][dataHudEnabled]);
}

public plugin_natives()
{
	ForArray(i, nativesData)
	{
		register_native(nativesData[i][0], nativesData[i][1], nativesData[i][2][0]);
	}
}

public plugin_precache()
{
	loadConfigFile();
}

public client_authorized(index)
{
	get_user_rank(index, true);

	toggle_hud(index, true);
}

public handleSayText(msgId, msgDest, msgEnt)
{
	new index = get_msg_arg_int(1);

	if(!is_user_connected(index))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}

	new chatString[2][192];

	get_msg_arg_string(2, chatString[0], charsmax(chatString[]));

	if(!equal(chatString[0], "#Cstrike_Chat_All"))
	{
		formatex(chatString[1], charsmax(chatString[]), "^x03[^x04%s^x03] %s", userData[index][dataRankName], chatString[0]);
	}
	else
	{
		get_msg_arg_string(4, chatString[0], charsmax(chatString[]));
		set_msg_arg_string(4, "");

		formatex(chatString[1], charsmax(chatString[]), "^x03[^x04%s^x03] %n^x01 : %s", userData[index][dataRankName], index, chatString[0]);
	}

	set_msg_arg_string(2, chatString[1]);

	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public deathMessage()
{
	new killer = read_data(1),
		victim = read_data(2);

	// Return if the kill-event doesnt matter.
	if(killer == victim || !is_user_connected(victim) || !is_user_connected(killer))
	{
		return;
	}

	get_user_rank(killer);
}

public displayHud(taskIndex)
{
	new index = taskIndex - TASK_HUD;

	if(!is_user_connected(index))
	{
		return;
	}

	new message[2 << 7];

	// Format hud message.
	formatex(message, charsmax(message), "Twoja ranga: %s (%i / %i)", userData[index][dataRankName], userData[index][dataRank] + 1, ArraySize(rankNames));

	if(userData[index][dataKillsRequired])
	{
		format(message, charsmax(message), "%s^nZabic: %i / %i", message, userData[index][dataKills], userData[index][dataKillsRequired]);
	}

	if(userData[index][dataRank] < ArraySize(rankNames) - 1)
	{
		new nextrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH];

		ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank] + 1, nextrankNames, charsmax(nextrankNames));

		format(message, charsmax(message), "%s^nNastepna ranga: %s", message, nextrankNames);
	}

	// Display the message.
	set_hudmessage(150, 150, 150, -1.0, 0.05, 0, 1.0, hudInterval + 0.1);
	ShowSyncHudMsg(index, hudObject, message);
}

toggle_hud(index, bool:status)
{
	userData[index][dataHudEnabled] = status;

	if(userData[index][dataHudEnabled])
	{
		set_task(hudInterval, "displayHud", index + TASK_HUD, .flags = "b");
	}
	else
	{
		// Remove task if it exists.
		if(task_exists(index + TASK_HUD))
		{
			remove_task(index + TASK_HUD);
		}
	}
}

loadConfigFile()
{
	// Initiate dynamic arrays.
	rankNames = ArrayCreate(MAX_RANK_NAME_LENGTH, 1);

	ForRange(i, 0, 1)
	{
		rankFrags[i] = ArrayCreate(1, 1);
	}

	new currentLine[MAX_RANK_NAME_LENGTH * 3],

		lineLength,

		readrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
		readRankKills[2][MAX_CHARS],

		key[MAX_CHARS],
		value[MAX_CHARS * 2],

		bool:continueLine;

	ForFile(i, configFilePath, currentLine, charsmax(currentLine), lineLength)
	{
		// Continue if it's an empty line.
		if(!currentLine[0])
		{
			continue;
		}

		// Continue if found forbidden char (ex. comment) 
		ForArray(j, configFileForbiddenChars)
		{
			if(currentLine[0] == configFileForbiddenChars[j])
			{
				continueLine = true;
				
				break;
			}
		}

		if(continueLine)
		{
			continueLine = false;

			continue;
		}

		// Read line data.
		parse(currentLine, readrankNames, charsmax(readrankNames));

		// Divide line data into key and value.
		strtok(currentLine, key, charsmax(key), value, charsmax(value), configFileDataSeparator);
		
		// Get rid of white-characters.
		trim(value);
		
		// Divide remaining line data into kills range.
		strtok(value, readRankKills[0], charsmax(readRankKills[]), readRankKills[1], charsmax(readRankKills[]), configFileKillsSeparator);
	
		// Add rank name.
		ArrayPushString(rankNames, readrankNames);

		// Add rank kills.
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			ArrayPushCell(rankFrags[j], str_to_num(readRankKills[j]));
		}

		#if defined DEBUG_MODE

		log_amx("Registered rank: (name = %s) (kills: %i-%i)", readrankNames, ArrayGetCell(rankFrags[0], ArraySize(rankFrags[0]) - 1), ArrayGetCell(rankFrags[1], ArraySize(rankFrags[1]) - 1));
	
		#endif
	}

	// Pause plugin if no ranks were loaded.
	if(!ArraySize(rankNames))
	{
		set_fail_state("Nie znaleziono zadnych rang.");

		return;
	}

	#if defined DEBUG_MODE

	log_amx("Zaladowano: %i rang(i) w zakresie (%i - %i).", ArraySize(rankNames), ArrayGetCell(rankFrags[0], 0), ArrayGetCell(rankFrags[1], ArraySize(rankNames) - 1));

	#endif

	registerCommands(ranksListMenuCommands, sizeof(ranksListMenuCommands), "mainMenu");
	registerCommands(rankHudCommands, sizeof(rankHudCommands), "toggleHud");
}

get_user_rank(index, bool:connect = false, bool:notify = true)
{
	new userStats[8],
		blank[8];

	get_user_stats(index, userStats, blank);

	// Update player's kills.
	userData[index][dataKills] = userStats[0];

	// Make sure player's rank is not bugged.
	// If so, make it right.
	if(userData[index][dataRank] >= ArraySize(rankNames))
	{
		userData[index][dataRank] = ArraySize(rankNames);

		return;
	}

	new oldRank = userData[index][dataRank];

	ForDynamicArray(i, rankNames)
	{
		// Break the loop if user kills is lower than required.
		// Ranks should be sorted in ascending order, so if the player
		// Has less kills than required, he's surely not gonna
		// Get a rank higher than the one currently proccessed.
		if(userStats[0] < ArrayGetCell(rankFrags[0], i))
		{
			break;
		}

		// Continue if he's got more kills than required.
		if(userStats[0] > ArrayGetCell(rankFrags[1], i) && i < ArraySize(rankNames) - 1)
		{
			continue;
		}

		// Set new rank
		userData[index][dataRank] = userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames) ? ArraySize(rankNames) - 1 : i;
		
		// Set kills required for the next rank.
		userData[index][dataKillsRequired] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank]);

		// Update user rank name.
		ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank], userData[index][dataRankName], MAX_RANK_NAME_LENGTH);

		// We dont want to show messages when getting the rank for the first time.
		if(connect)
		{
			break;
		}

		// Break the loop if player's rank was not updated.
		if(userData[index][dataRank] <= oldRank)
		{
			break;
		}

		// Format messages if enabled.
		if(notify)
		{
			new message[2 << 7];

			formatex(message, charsmax(message), "%s^x01 Awansowales na range ^"^x03%s^x01^".", chatPrefix, userData[index][dataRankName]);

			if(userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames))
			{
				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga:^x03 Brak^x01.", message);
			}
			else
			{
				new nextrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
					nextRankFrags[2];

				ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank] + 1, nextrankNames, charsmax(nextrankNames));

				nextRankFrags[0] = ArrayGetCell(rankFrags[0], userData[index][dataRank] + 1);
				nextRankFrags[1] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank] + 1);

				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga: ^"^x03%s^x01^" (^x03%i^x01 - ^x03%i^x01).", message, nextrankNames, nextRankFrags[0], nextRankFrags[1]);
			}

			ColorChat(index, RED, message);
		}

		// Inform other plugins about player ranking up.
		ExecuteForward(forwardRankUp, _, index, userData[index][dataRank]);

		// No need to do another iteration.
		break;
	}
}

public native_get_user_rank(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 1)
	{
		return -1;
	}

	new index = get_param(1);

	// Return error value if player is not connected.
	if(!is_user_connected(index))
	{
		return -1;
	}

	return userData[index][dataRank];
}

public native_get_rank_name(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 3)
	{
		return;
	}

	new index = get_param(1);

	// Return if invalid rank index was given.
	if(index < 0 || index >= ArraySize(rankNames))
	{
		return;
	}

	new length = get_param(3);

	// Return if invalid length was given.
	if(!length)
	{
		return;
	}

	set_string(2, userData[index][dataRankName], length);
}

public native_get_rank_frags(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 2)
	{
		return -1;
	}

	new index = get_param(1);

	// Invalid index?
	if(index < 0 || index >= ArraySize(rankNames))
	{
		return -1;
	}

	new which = get_param(2);

	// Invalid index?
	if(which < 0 || which > 2)
	{
		return -1;
	}

	return ArrayGetCell(rankFrags[which], index);
}

public ranks_get_ranks_count(plugin, params)
{
	return ArraySize(rankNames);
}

stock registerCommands(const array[][], arraySize, function[])
{
	#if !defined ForRange

		#define ForRange(%1,%2,%3) for(new %1 = %2; %1 <= %3; %1++)

	#endif

	#if AMXX_VERSION_NUM > 183
	
	ForRange(i, 0, arraySize - 1)
	{
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			register_clcmd(fmt("%s %s", !j ? "say" : "say_team", array[i]), function);
		}
	}

	#else

	new newCommand[33];

	ForRange(i, 0, arraySize - 1)
	{
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			formatex(newCommand, charsmax(newCommand), "%s %s", !j ? "say" : "say_team", array[i]);
			register_clcmd(newCommand, function);
		}
	}

	#endif
}

Problem jest dość prosty, aczkolwiek rozwiązanie może już takie nie być, mianowicie podczas wejścia na serwer każdy gracz widzi, że nie posiada obecnie żadnej rangi. Dopiero pierwszy frag "przywraca" ilość zapisanych fragów, dodatkowo dając info na czacie o awansie. Chciałbym, aby od razu po wejściu na serwer plugin sprawdzał te wartości i poprawnie je przypisywał.

 


 • +
 • -
 • 0

#2 DenY

  Życzliwy

 • Użytkownik

Reputacja: 3
Nowy

 • Postów:39
 • Imię:Daniel
 • Lokalizacja:Opolskie
Offline

Napisano 27.01.2023 17:28

Jaki masz amx?


 • +
 • -
 • 0

#3 Rivit

  Godlike

 • Support Team

Reputacja: 1 317
Godlike

 • Postów:4 379
Offline

Napisano 27.01.2023 18:47

spróbuj podmienic cały client_authorized na ten:

public client_authorized(index)
{
	new data[1];
	data[0] = true;
	set_task(2.0, "get_user_rank", index, data, sizeof(data))

	toggle_hud(index, true);
}

skompilowac, wgrac i przetestowac


 • +
 • -
 • 1

#4 Aramis

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:28
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 28.01.2023 00:32


skompilowac, wgrac i przetestowac

 

Niestety:

(141) : error 001: expected token: ";", but found "-identifier-"

Odnosi się to do tej linijki:

toggle_hud(index, true);

Kiedy ją usunę (i dodam średnik w poprzedniej oczywiście), plugin się skompiluje, ale nie widać rangi na czacie (jest [] Nick: blabla), HUD nie włącza się domyślnie (trzeba wpisać /hud), dodatkowo nie widać obecnej rangi w HUD.

 

PS: AMX 1.9 :)


Użytkownik Aramis edytował ten post 28.01.2023 00:33

 • +
 • -
 • 0

#5 Rivit

  Godlike

 • Support Team

Reputacja: 1 317
Godlike

 • Postów:4 379
Offline

Napisano 28.01.2023 10:20

coś poknociłem...

 

spróbuj z tym

public client_authorized(index)
{
	new data[2];
	data[0] = index;
	data[1] = true;
	set_task(2.0, "get_user_rank_wrapper", _, data, sizeof(data));
 
	toggle_hud(index, true);
}

public get_user_rank_wrapper(data[]) {
	get_user_rank(data[0], data[1]);
}

 • +
 • -
 • 1

#6 Robiin

  Godlike

 • Support Team

Reputacja: 1 077
Hero

 • Postów:2 018
 • Imię:Robert
 • Lokalizacja:Wrocław
Offline

Napisano 28.01.2023 15:31

Podejrzewam, że client_authorized trzeba zmienić na client_putinserver, żeby kodzik ładowania rangi ładował się później. A najlepiej byłoby zrobić nową funkcję, która ładowałaby dane tylko przy wejściu na serwer.

W załączniku daję moją próbę rozwiązania problemu, ale jeśli mam być szczery to po napisaniu tego pluginu, już kilku osobom go poprawiałem bo miał w sobie jakiś błąd, którego już nie pamiętam..

Dodatkowo jako, że nie piszę już w amxxie to nie sprawdzałem mojej wersji na serwerze, jedynie przy kompilacji.

Załączone pliki


 • +
 • -
 • 1

Nie dołączam do żadnej sieci, nie pomagam z tworzeniem paczek, nie napisze pluginów za zero.


#7 Aramis

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:28
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 28.01.2023 17:38


W załączniku daję moją próbę rozwiązania problemu

 

Niestety, rozwiązanie nie działa, dalej po odświeżeniu mapy i dołączeniu trzeba dobić fraga. Kod kompiluje się bez błędów :(

 


spróbuj z tym

 

Również jak wyżej - nie ma błędu przy kompilacji, ale nie efekt ten sam.


 • +
 • -
 • 0

#8 Deus Vult

  Profesjonalista

 • Użytkownik

Reputacja: 86
Zaawansowany

 • Postów:170
 • GG:
 • Imię:Mateusz
 • Lokalizacja:Rzeszow
Offline

Napisano 30.01.2023 15:48

Na pierwszy rzut oka wydaje mi się że zmienna bool powoduje problem, ustawia ci wartość connect = true co w skutku przerywa wykonywanie pętli w funkcji get_user_rank.

Nie kompilowałem, sprawdź to:

 

get_user_rank(index, bool:connect = false, bool:notify = true)
{
	new userStats[8],
		blank[8];

	get_user_stats(index, userStats, blank);

	// Update player's kills.
	userData[index][dataKills] = userStats[0];

	// Make sure player's rank is not bugged.
	// If so, make it right.
	if(userData[index][dataRank] >= ArraySize(rankNames))
	{
		userData[index][dataRank] = ArraySize(rankNames);

		return;
	}

	new oldRank = userData[index][dataRank];

	ForDynamicArray(i, rankNames)
	{
		// Break the loop if user kills is lower than required.
		// Ranks should be sorted in ascending order, so if the player
		// Has less kills than required, he's surely not gonna
		// Get a rank higher than the one currently proccessed.
		if(userStats[0] < ArrayGetCell(rankFrags[0], i))
		{
			break;
		}

		// Continue if he's got more kills than required.
		if(userStats[0] > ArrayGetCell(rankFrags[1], i) && i < ArraySize(rankNames) - 1)
		{
			continue;
		}

		// Set new rank
		userData[index][dataRank] = userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames) ? ArraySize(rankNames) - 1 : i;
		
		// Set kills required for the next rank.
		userData[index][dataKillsRequired] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank]);

		// Update user rank name.
		ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank], userData[index][dataRankName], MAX_RANK_NAME_LENGTH);

		// We dont want to show messages when getting the rank for the first time.


		// Break the loop if player's rank was not updated.
		if(userData[index][dataRank] <= oldRank)
		{
			break;
		}

		// Format messages if enabled.
		if(notify)
		{
			new message[2 << 7];

			formatex(message, charsmax(message), "%s^x01 Awansowales na range ^"^x03%s^x01^".", chatPrefix, userData[index][dataRankName]);

			if(userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames))
			{
				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga:^x03 Brak^x01.", message);
			}
			else
			{
				new nextrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
					nextRankFrags[2];

				ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank] + 1, nextrankNames, charsmax(nextrankNames));

				nextRankFrags[0] = ArrayGetCell(rankFrags[0], userData[index][dataRank] + 1);
				nextRankFrags[1] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank] + 1);

				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga: ^"^x03%s^x01^" (^x03%i^x01 - ^x03%i^x01).", message, nextrankNames, nextRankFrags[0], nextRankFrags[1]);
			}

			if(!connect) ColorChat(index, RED, message);
		}

		// Inform other plugins about player ranking up.
		ExecuteForward(forwardRankUp, _, index, userData[index][dataRank]);

		// No need to do another iteration.
		break;
	}
}

 • +
 • -
 • 1

Evilshot.pl


#9 Aramis

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:28
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 30.01.2023 23:13


Nie kompilowałem, sprawdź to

 

Kompiluje się, ale dalej nie pokazuje poprawnie fragów. Ciągle ta sama sytuacja.

 

Zmieniałeś coś poza tą linijką?

if(!connect) ColorChat(index, RED, message);

Cholera, tyle rozwiązań, a ciągle jesteśmy w kropce. Nie myślałem, że taka "pierdoła" będzie tak skomplikowana... :(

 


 • +
 • -
 • 0

#10 Speaker

  Wszechwiedzący

 • Power User

Reputacja: 127
Zaawansowany

 • Postów:541
 • Imię:Michał
 • Lokalizacja:Kraków
Offline

Napisano 31.01.2023 00:25

A z głupa daj w client_putinserver to
get_user_rank(id)
 • +
 • -
 • 1

#11 Deus Vult

  Profesjonalista

 • Użytkownik

Reputacja: 86
Zaawansowany

 • Postów:170
 • GG:
 • Imię:Mateusz
 • Lokalizacja:Rzeszow
Offline

Napisano 31.01.2023 11:45   Najlepsza odpowiedź

Czyli wychodzi na to że dane gracza get_user_stats są pobierane dopiero po odrodzeniu gracza, wiec to by tłumaczyło dlaczego tak się dzieje (podczas wykonywania forwardu client_authorized, putinserver statystyki gracza wynoszą 0). W tym przypadku odradzam korzystać z taska, bo jednemu serwer może się ładować 2 sekundy drugiemu 10..
Ustawianie rang po pierwszym respawnie od dołączenia powinno rozwiązać problem. 
 

#include <amxmodx>
#include <colorchat>
#include <hamsandwich>
#include <fakemeta>
#include <csx>
#include <fun>

#define PLUGIN "Rangi"
#define AUTHOR "Wicked - amxx.pl/user/60210-wicked/"

#pragma semicolon 1

#define DEBUG_MODE

#define MAX_PLAYERS 32
#define MAX_CHARS 33
#define MAX_RANK_NAME_LENGTH 60

#define TASK_HUD 1337

#define ForRange(%1,%2,%3) for(new %1 = %2; %1 <= %3; %1++)
#define ForArray(%1,%2) for(new %1 = 0; %1 < sizeof %2; %1++)
#define ForDynamicArray(%1,%2) for(new %1 = 0; %1 < ArraySize(%2); %1++)
#define ForFile(%1,%2,%3,%4,%5) for(new %1 = 0; read_file(%2, %1, %3, %4, %5); %1++)

new const configFilePath[] = "addons/amxmodx/configs/RanksConfig.ini";
new const configFileDataSeparator = '=';
new const configFileKillsSeparator = '-';
new const configFileForbiddenChars[] =
{
	'/',
	';',
	'\'
};

new const ranksListMenuCommands[][] =
{
	"/rangi",
	"/ranga",
	"/listarang"
};

new const rankHudCommands[][] =
{
	"/hud",
	"/hudrangi"
};

new const chatPrefix[] = "^x03[RANGI]^x01";

new const rankUpForwardName[] = "user_rank_up";

new const Float:hudInterval = 1.0;

new const nativesData[][][] =
{
	{ "ranks_get_user_rank", "native_get_user_rank", 0 },
	{ "ranks_get_rank_name", "native_get_rank_name", 0 },
	{ "ranks_get_rank_kills", "native_get_rank_frags", 0 }
};

enum dataEnumerator (+= 1)
{
	dataRank,
	dataRankName[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
	bool:dataHudEnabled,
	dataKills,
	dataKillsRequired
};


new Array:rankNames,
	Array:rankFrags[2],

	userData[MAX_PLAYERS + 1][dataEnumerator],

	forwardRankUp,

	hudObject;
	
new bool:playerConnected[33];


public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, "v2.2", AUTHOR);

	register_message(get_user_msgid("SayText"), "handleSayText");
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "OnPlayerSpawn", 1);
	register_event("DeathMsg", "deathMessage", "a");

	forwardRankUp = CreateMultiForward(rankUpForwardName, ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL);
	hudObject = CreateHudSyncObj();
}

public mainMenu(index)
{
	new name[MAX_CHARS],
		menuIndex;
	
	menuIndex = menu_create(fmt("Twoja ranga: %s (%i / %i)^nLista rang:", userData[index][dataRankName], userData[index][dataRank] + 1, ArraySize(rankNames)), "mainMenu_handler");

	ForDynamicArray(i, rankNames)
	{
		ArrayGetString(rankNames, i, name, charsmax(name));

		menu_additem(menuIndex, fmt("%s (Od: %i || Do: %i)", name, ArrayGetCell(rankFrags[1], i), ArrayGetCell(rankFrags[0], i)));
	}

	menu_display(index, menuIndex);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public mainMenu_handler(index, menu, item)
{
	menu_destroy(menu);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public toggleHud(index)
{
	toggle_hud(index, !userData[index][dataHudEnabled]);
}

public plugin_natives()
{
	ForArray(i, nativesData)
	{
		register_native(nativesData[i][0], nativesData[i][1], nativesData[i][2][0]);
	}
}

public plugin_precache()
{
	loadConfigFile();
}

public OnPlayerSpawn(index)
{
	if(playerConnected[index]) {
		get_user_rank(index, true);
		toggle_hud(index, true);
		playerConnected[index] = false;
	}
}

public client_putinserver(index)
{
	playerConnected[index] = true;
}

public handleSayText(msgId, msgDest, msgEnt)
{
	new index = get_msg_arg_int(1);

	if(!is_user_connected(index))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}

	new chatString[2][192];

	get_msg_arg_string(2, chatString[0], charsmax(chatString[]));

	if(!equal(chatString[0], "#Cstrike_Chat_All"))
	{
		formatex(chatString[1], charsmax(chatString[]), "^x03[^x04%s^x03] %s", userData[index][dataRankName], chatString[0]);
	}
	else
	{
		get_msg_arg_string(4, chatString[0], charsmax(chatString[]));
		set_msg_arg_string(4, "");

		formatex(chatString[1], charsmax(chatString[]), "^x03[^x04%s^x03] %n^x01 : %s", userData[index][dataRankName], index, chatString[0]);
	}

	set_msg_arg_string(2, chatString[1]);

	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public deathMessage()
{
	new killer = read_data(1),
		victim = read_data(2);

	// Return if the kill-event doesnt matter.
	if(killer == victim || !is_user_connected(victim) || !is_user_connected(killer))
	{
		return;
	}

	get_user_rank(killer);
}

public displayHud(taskIndex)
{
	new index = taskIndex - TASK_HUD;

	if(!is_user_connected(index))
	{
		return;
	}

	new message[2 << 7];

	// Format hud message.
	formatex(message, charsmax(message), "Twoja ranga: %s (%i / %i)", userData[index][dataRankName], userData[index][dataRank] + 1, ArraySize(rankNames));

	if(userData[index][dataKillsRequired])
	{
		format(message, charsmax(message), "%s^nZabic: %i / %i", message, userData[index][dataKills], userData[index][dataKillsRequired]);
	}

	if(userData[index][dataRank] < ArraySize(rankNames) - 1)
	{
		new nextrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH];

		ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank] + 1, nextrankNames, charsmax(nextrankNames));

		format(message, charsmax(message), "%s^nNastepna ranga: %s", message, nextrankNames);
	}

	// Display the message.
	set_hudmessage(150, 150, 150, -1.0, 0.05, 0, 1.0, hudInterval + 0.1);
	ShowSyncHudMsg(index, hudObject, message);
}

toggle_hud(index, bool:status)
{
	userData[index][dataHudEnabled] = status;

	if(userData[index][dataHudEnabled])
	{
		set_task(hudInterval, "displayHud", index + TASK_HUD, .flags = "b");
	}
	else
	{
		// Remove task if it exists.
		if(task_exists(index + TASK_HUD))
		{
			remove_task(index + TASK_HUD);
		}
	}
}

loadConfigFile()
{
	// Initiate dynamic arrays.
	rankNames = ArrayCreate(MAX_RANK_NAME_LENGTH, 1);

	ForRange(i, 0, 1)
	{
		rankFrags[i] = ArrayCreate(1, 1);
	}

	new currentLine[MAX_RANK_NAME_LENGTH * 3],

		lineLength,

		readrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
		readRankKills[2][MAX_CHARS],

		key[MAX_CHARS],
		value[MAX_CHARS * 2],

		bool:continueLine;

	ForFile(i, configFilePath, currentLine, charsmax(currentLine), lineLength)
	{
		// Continue if it's an empty line.
		if(!currentLine[0])
		{
			continue;
		}

		// Continue if found forbidden char (ex. comment) 
		ForArray(j, configFileForbiddenChars)
		{
			if(currentLine[0] == configFileForbiddenChars[j])
			{
				continueLine = true;
				
				break;
			}
		}

		if(continueLine)
		{
			continueLine = false;

			continue;
		}

		// Read line data.
		parse(currentLine, readrankNames, charsmax(readrankNames));

		// Divide line data into key and value.
		strtok(currentLine, key, charsmax(key), value, charsmax(value), configFileDataSeparator);
		
		// Get rid of white-characters.
		trim(value);
		
		// Divide remaining line data into kills range.
		strtok(value, readRankKills[0], charsmax(readRankKills[]), readRankKills[1], charsmax(readRankKills[]), configFileKillsSeparator);
	
		// Add rank name.
		ArrayPushString(rankNames, readrankNames);

		// Add rank kills.
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			ArrayPushCell(rankFrags[j], str_to_num(readRankKills[j]));
		}

		#if defined DEBUG_MODE

		log_amx("Registered rank: (name = %s) (kills: %i-%i)", readrankNames, ArrayGetCell(rankFrags[0], ArraySize(rankFrags[0]) - 1), ArrayGetCell(rankFrags[1], ArraySize(rankFrags[1]) - 1));
	
		#endif
	}

	// Pause plugin if no ranks were loaded.
	if(!ArraySize(rankNames))
	{
		set_fail_state("Nie znaleziono zadnych rang.");

		return;
	}

	#if defined DEBUG_MODE

	log_amx("Zaladowano: %i rang(i) w zakresie (%i - %i).", ArraySize(rankNames), ArrayGetCell(rankFrags[0], 0), ArrayGetCell(rankFrags[1], ArraySize(rankNames) - 1));

	#endif

	registerCommands(ranksListMenuCommands, sizeof(ranksListMenuCommands), "mainMenu");
	registerCommands(rankHudCommands, sizeof(rankHudCommands), "toggleHud");
}

get_user_rank(index, bool:connect = false, bool:notify = true)
{
	new userStats[8],
		blank[8];

	get_user_stats(index, userStats, blank);

	// Update player's kills.
	userData[index][dataKills] = userStats[0];

	// Make sure player's rank is not bugged.
	// If so, make it right.
	if(userData[index][dataRank] >= ArraySize(rankNames))
	{
		userData[index][dataRank] = ArraySize(rankNames);

		return;
	}

	new oldRank = userData[index][dataRank];

	ForDynamicArray(i, rankNames)
	{
		// Break the loop if user kills is lower than required.
		// Ranks should be sorted in ascending order, so if the player
		// Has less kills than required, he's surely not gonna
		// Get a rank higher than the one currently proccessed.
		if(userStats[0] < ArrayGetCell(rankFrags[0], i))
		{
			break;
		}

		// Continue if he's got more kills than required.
		if(userStats[0] > ArrayGetCell(rankFrags[1], i) && i < ArraySize(rankNames) - 1)
		{
			continue;
		}

		// Set new rank
		userData[index][dataRank] = userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames) ? ArraySize(rankNames) - 1 : i;
		
		// Set kills required for the next rank.
		userData[index][dataKillsRequired] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank]);

		// Update user rank name.
		ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank], userData[index][dataRankName], MAX_RANK_NAME_LENGTH);

		// We dont want to show messages when getting the rank for the first time.
		if(connect)
		{
			break;
		}

		// Break the loop if player's rank was not updated.
		if(userData[index][dataRank] <= oldRank)
		{
			break;
		}

		// Format messages if enabled.
		if(notify)
		{
			new message[2 << 7];

			formatex(message, charsmax(message), "%s^x01 Awansowales na range ^"^x03%s^x01^".", chatPrefix, userData[index][dataRankName]);

			if(userData[index][dataRank] + 1 >= ArraySize(rankNames))
			{
				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga:^x03 Brak^x01.", message);
			}
			else
			{
				new nextrankNames[MAX_RANK_NAME_LENGTH],
					nextRankFrags[2];

				ArrayGetString(rankNames, userData[index][dataRank] + 1, nextrankNames, charsmax(nextrankNames));

				nextRankFrags[0] = ArrayGetCell(rankFrags[0], userData[index][dataRank] + 1);
				nextRankFrags[1] = ArrayGetCell(rankFrags[1], userData[index][dataRank] + 1);

				format(message, charsmax(message), "%s Nastepna ranga: ^"^x03%s^x01^" (^x03%i^x01 - ^x03%i^x01).", message, nextrankNames, nextRankFrags[0], nextRankFrags[1]);
			}

			ColorChat(index, RED, message);
		}

		// Inform other plugins about player ranking up.
		ExecuteForward(forwardRankUp, _, index, userData[index][dataRank]);

		// No need to do another iteration.
		break;
	}
}

public native_get_user_rank(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 1)
	{
		return -1;
	}

	new index = get_param(1);

	// Return error value if player is not connected.
	if(!is_user_connected(index))
	{
		return -1;
	}

	return userData[index][dataRank];
}

public native_get_rank_name(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 3)
	{
		return;
	}

	new index = get_param(1);

	// Return if invalid rank index was given.
	if(index < 0 || index >= ArraySize(rankNames))
	{
		return;
	}

	new length = get_param(3);

	// Return if invalid length was given.
	if(!length)
	{
		return;
	}

	set_string(2, userData[index][dataRankName], length);
}

public native_get_rank_frags(plugin, params)
{
	// Invalid amount of parameters.
	if(params != 2)
	{
		return -1;
	}

	new index = get_param(1);

	// Invalid index?
	if(index < 0 || index >= ArraySize(rankNames))
	{
		return -1;
	}

	new which = get_param(2);

	// Invalid index?
	if(which < 0 || which > 2)
	{
		return -1;
	}

	return ArrayGetCell(rankFrags[which], index);
}

public ranks_get_ranks_count(plugin, params)
{
	return ArraySize(rankNames);
}

stock registerCommands(const array[][], arraySize, function[])
{
	#if !defined ForRange

		#define ForRange(%1,%2,%3) for(new %1 = %2; %1 <= %3; %1++)

	#endif

	#if AMXX_VERSION_NUM > 183
	
	ForRange(i, 0, arraySize - 1)
	{
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			register_clcmd(fmt("%s %s", !j ? "say" : "say_team", array[i]), function);
		}
	}

	#else

	new newCommand[33];

	ForRange(i, 0, arraySize - 1)
	{
		ForRange(j, 0, 1)
		{
			formatex(newCommand, charsmax(newCommand), "%s %s", !j ? "say" : "say_team", array[i]);
			register_clcmd(newCommand, function);
		}
	}

	#endif
}

 • +
 • -
 • 1

Evilshot.pl


#12 Aramis

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:28
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 31.01.2023 16:15

Proszę Państwa - mamy to! :)

Muszę to jeszcze przetestować w boju, czy wszystko działa poprawnie. Ale jak dołączam, to od razu pokazuje mi poprawnie ilość fragów.

 

Bardzo Wam wszystkim dziękuję, a szczególnie Mateuszowi :)

Proszę moderatora jeszcze nie zamykać, dodam informację czy wszystko działa jak należy jak zwołam ekipę testową ;)


dasiek (31.01.2023 17:15):
Ok, spoko, tylko zgłoś post jak będzie można zamknąć, żeby wieki nie czekało ;)

 • +
 • -
 • 0

#13 Aramis

  Życzliwy

 • Autor tematu
 • Użytkownik

Reputacja: 1
Nowy

 • Postów:28
 • Imię:Patryk
 • Lokalizacja:Polska
Offline

Napisano 01.02.2023 00:01


dodam informację czy wszystko działa jak należy jak zwołam ekipę testową ;)

 

Niestety nie mogę edytować już posta ale potwierdzam - wszystko działa. Jedynie podczas dołączenie do SPECT zanim wejdzie się wpierw do CT/TT powoduje, że żadna ranga nie jest pokazywana - ani w HUD, ani w say. Ale nie ma to już większego wpływu, ponieważ po dołączeniu jako żywy gracz od razu ranking jest aktualizowany. Takie rozwiązanie jest dla mnie w 100% akceptowalne, jeszcze raz bardzo dziękuję :)


 • +
 • -
 • 0

#14 dasiek

  Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem.

 • Junior Admin

Reputacja: 2 071
Godlike

 • Postów:5 700
 • Imię:Adaś
 • Lokalizacja:No teraz trochę dalej od WWy
Offline

Napisano 01.02.2023 07:53

Wiadomość wygenerowana automatycznie


Ten temat został zamknięty przez moderatora.

Powód: Pomoc udzielona

Jeśli się z tym nie zgadzasz, report.png raportuj ten post, a moderator lub administrator rozpatrzy go ponownie.


Z pozdrowieniami,
Zespół AMXX.PL
 • +
 • -
 • 0
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych